Commissie Ethiek

Commissie Ethiek in dialoog over grote maatschappelijke thema’s


Wat zijn de belangrijkste thema’s waar de Nederlandse samenleving en dus ook de Rabobank de komende jaren mee te maken krijgt? Welke ethische dilemma’s leveren die thema’s op? En wat kan de Rabobank daar mee?


Daarover ging de Commissie Ethiek enige tijd geleden in dialoog. Barbara Baarsma, van Rabo Research noemde, voorafgaand aan de dialoog, ter inspiratie enkele maatschappelijke transities met ethische aspecten. Heel relevant voor de Rabobank en haar klanten is het beheersbaar maken van de zorgkosten. Daarvoor zal de gezondheidszorg meer op preventie worden ingericht om ongezonde voeding en obesitas te voorkomen. Die leiden immers tot chronische ziektes. Een combinatie van vettaks, suikertaks en vleestaks is denkbaar en zelfs is een verbod op sommige soorten voedsel niet uitgesloten. Voor een F&A-bank zoals de Rabobank liggen hier verantwoordelijkheden: Growing a better world together. Wat zullen bestaande F&A-klanten ervan vinden als de Rabobank opstaat voor dergelijk beleid?


Vervolgens gingen de commissieleden onder begeleiding van het Dialoog Expertisecentrum in dialoog om te onderzoeken welke thema’s en transities relevant zijn voor de Commissie Ethiek om in 2018/2019 verder op te reflecteren. Uit de sessie is een aantal onderwerpen en actiepunten naar voren gekomen. Bureau Ethiek werkt deze verder uit en agendeert ze voor de volgende vergadering(en) van de Commissie.

Inmiddels is de Commissie Ethiek als vervolg op de dialoogsessie begonnen hieraan invulling te geven. Dit heeft geresulteerd in een bespreking van de ethische aspecten van de Toekomst van Werk.

'Signalen halen we op deze manier voortdurend op uit de samenleving'

Gedurende het hele jaar vinden in het land gestructureerd dialogen met diverse stakeholders plaats, zoals ondernemers, vertegenwoordigers van overheden, experts, studenten, maatschappelijke organisaties, scholieren, ledenraadsleden, commissarissen en medewerkers van de Rabobank in Nederland. Deze dialogen hebben tot doel om inzichten op te halen en te luisteren naar wat er speelt in de samenleving, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.


De inzichten uit deze dialogen worden gebruikt om lokaal/regionaal/landelijk/per thema initiatieven, maatschappelijke agenda’s en/of samenwerkingsverbanden en business cases vorm te geven, waarmee beoogd wordt invulling te geven aan onze missie. Daarnaast worden de uitkomsten van de dialogen op landelijk niveau samengebracht en geanalyseerd door het Dialoog Expertise Centrum, Kenniscentrum Bankieren voor Nederland. Doel hiervan is om inzichten “van buiten naar binnen op te halen” en hiermee onze organisatie te voeden. Opzet is om relevante signalen vanuit de dialogen ook periodiek aan de Commissie Ethiek aan te reiken. Deze onderwerpen kunnen vervolgens verder worden geagendeerd, uitgewerkt en onderbouwd.

In samenwerking met:


Bureau Ethiek: Francoise Rost van Tonningen en Stefan Louwers

Dialoogbegeleider: Maaike van Leeuwen

Verslagleggers: Francoise Rost van Tonningen en Stefan Louwers


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar Bureau Ethiek.

Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Maaike van Leeuwen