Dialoog landelijk kernteam en Raad van advies

Moedige dialoog - netwerken financiële redzaamheid

Rabobank heeft een stevige ambitie neergezet in haar coöperatieve missie om een substantiële bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Met het programma Moedige Dialoog - Netwerken financiële redzaamheid zetten we ons hier graag voor in.


Dit programma is in 2017 gestart door krachten te bundelen met Sociaal Werk Nederland in de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland. Doel van het programma is lokale netwerken te organiseren met een unieke publiek-private samenwerking: Rabobank, de gemeente, sociaal werk organisaties, vrijwilligersorganisaties, scholen en bedrijven gaan vanuit gelijkwaardigheid samen aan de slag. Coördinatie en ondersteuning van de netwerken vindt plaats vanuit het landelijk kernteam Moedige Dialoog. Aanvullend hierop is een Raad van advies opgezet met daarin vertegenwoordiging van diverse stakeholders van binnen en buiten Rabobank.

Om de toekomstplannen en doorontwikkeling van Moedige Dialoog verder vorm te geven en de Raad van advies formeel af te trappen, is op 19 juni een dialoogsessie georganiseerd. Met 7 deelnemers vanuit het landelijk kernteam en de Raad van advies was er volop ruimte om aan de hand van de AI- dialoogmethodiek in te gaan op de vraag: welke kansen zien we als Moedige Dialoog om schulden en armoede (verder) aan te pakken? Onder begeleiding van Maaike van Leeuwen van het Dialoogexpertisecentrum heeft de groep de tanden gezet in dit vraagstuk. Er is gestart met een verkenning op ieders betrokkenheid bij het thema. Daarna zijn we gaan verdiepen. Belangrijke uitkomsten van deze fase waren: landelijke aanpak is goed, maar er moet ruimte zijn voor lokale ‘kleur’, benodigde focus op preventie en vroegsignalering, noodzaak om het bedrijfsleven duurzaam te binden en de mens als kritische succesfactor. Daarna zijn we gaan dromen….wat willen we in 2025 bereikt hebben.

Er zijn stevige ambities gedeeld zoals minimaal 40% afname van het aantal mensen dat problematische schulden heeft, geen schaamte meer voor financiële problemen en tijdige hulp wordt geboden én gevonden, niemand wordt meer gedwongen uit huis gezet of afgesloten van nutsvoorzieningen en de helft van het bedrijfsleven heeft zich aangesloten bij Moedige Dialoog en zich gecommitteerd aan een nieuwe maatschappelijke norm. De vervolgvraag hoe we dit gaan bereiken is ook uitgebreid aan bod gekomen.

Belangrijkste antwoord is het verder vormen van een netwerk van netwerken: een goed werkend ecosysteem dat de basis vormt om alle elementen uit de dromen te kunnen realiseren.

De dialoogsessie heeft gezorgd voor een gedegen basis om als landelijk kernteam en Raad van dvies verder te kunnen bouwen aan de Moedige Dialoog. Deze basis is nodig om de noodzakelijke vervolgstappen te zetten en focus aan te brengen in de ambities. Met de dialoogsessie hebben we veel waardevolle input hiervoor opgehaald. Deze gaan we vanuit het landelijk kernteam verder analyseren en in de komende maanden verwerken in een concrete toekomststrategie.

In samenwerking met:


Dialoogbegeleider: Maaike van Leeuwen

Verslaglegger: Daniëlle van den Akker


Wil je meer weten over deze dialogen, stuur dan een bericht naar: Danielle.van.den.Akker@rabobank.nl


Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Maaike van Leeuwen